O nás

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike bolo založené v marci 1994.

profesorupravenyAGRION združuje tak domácich výrobcov poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej techniky ako aj predajcov tejto techniky, zastupujúcich zahraničné výrobné firmy, a firmy dodávajúce pôdohospodárskym podnikateľským subjektom pôsobiacim na pôde a v službách náhradné diely k strojom a zariadeniam a ďalší potrebný doplnkový tovar.

Hlavným poslaním Združenia AGRION je účinne podporovať členské organizácie v rozvoji ich činnosti a v medzinárodnej konkurencii, pracuje na princípe záujmovej účasti, v súčasnosti združuje 40 spoločností.

AGRION podporuje vzájomnú výmenu odborných skúseností a zastupuje hospodárske, technické a vedecké záujmy svojich členov najmä vo vzťahu k národným, medzinárodným a hospodárskym inštitúciám.

Združenie AGRION má nadviazanú spoluprácu so Združením ZeT v Česku, LAV v Nemecku, UNACOMA v Taliansku a Megosz v Maďarsku.

Členstvo Združenia AGRION v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore pomáha najmä v podpore poradenstva a organizácií vzdelávacích aktivít pre poľnohospodársku verejnosť.

Členstvo v Zväze strojárenského priemyslu v SR napomáha uplatňovaniu výrobných a obchodných zámerov v poľnohospodárskom strojárstve.

Nosnou činnosťou sekretariátu Združenia AGRION je poskytovanie informačného servisu členským firmám. Za tým účelom sa postupne buduje informačná databáza o podnikateľských aktivitách členov Združenia, ale aj o ďalších výrobcoch a predajcoch pôdohospodárskej techniky pôsobiacich na slovenskom trhu.

S využívaním novej vysokovýkonnej techniky v poľnohospodárstve úzko súvisí výchovno-vzdelávací proces obsluhujúceho personálu. Zvládnuť náročnú techniku je možné len za pomoci vyššieho intelektuálneho vybavenia. Vedomosti získané pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi nemôžu dostatočne spoľahlivo slúžiť pri riešení súčasných technických problémov. Trendy inovácie nesú v zásade nové požiadavky na technicko-ekonomické znalosti riadiaceho personálu vo výrobe, predaji a pri využívaní zložitej, často finančne náročnej poľnohospodárskej techniky.

Preto AGRION venuje tomuto trendu veľkú pozornosť a organizuje v spolupráci s výrobcami, predajcami, výskumnými pracoviskami a vzdelávacími inštitúciami účelové kurzy, semináre, konferencie, výstavy a DNI POĽA, kde je prezentovaná technika v pracovnom nasadení, sprevádzaná odborným výkladom o činnosti, parametroch a možnostiach použitia. Okrem toho majú návštevníci možnosť konzultovať svoje potreby priamo so zástupcami zúčastnených firiem.

Členské firmy Združenia AGRION sú v súčasnej dobe pripravené dodať slovenským pôdohospodárom prakticky všetky poľnohospodárske stroje a zariadenia pre rastlinnú a živočíšnu výrobu ako aj široký sortiment potravinárskych a lesníckych strojov.


prof. Ing. Ján Jech, PhD.
prezident združenia AGRION