Nový potenciál rozvoja agrosektoru – AGROMECHATRONIK

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA202-060773

Cieľom projektu je vytvorenie spoločnej platformy pre výučbu agromechatroniky v krajinách, ktoré majú priamu skúsenosť s výučbou a jej následnú transformáciu v partnerských krajinách.

Hlavný cieľ v sebe zahŕňa čiastkové ciele v podobe prispôsobenia vzdelávacieho kurikula v zapojených štátoch z dôvodu mobility študentov a pedagogických zamestnancov v systéme OVP formou vy tvorenia komplexného e-lerningového vzdelávacieho materiálu pre predmet agromechatronika. Posilní sa samotná kvalita škôl, učiteľov a majstrov odbornej výchovy v oblasti výstupov učenia potrebné pre trh práce. Študenti si zvýšia medzikulturálne a jazykové schopnosti, nadviažu spoluprácu so zahraničnými učiteľmi a študentmi.

Projekt je v danej oblasti jedinečný a inovatívny, nakoľko zastreší oblasť vzdelávania, kde inovácie postupujú razantnými krokmi vpred a doplní chýbajúcu odbornú literatúru. Projekt bude rozvinutý v dvoch oblastiach. Jednou z nich je zvýšenie kvality, čo sa týka metodológie vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy. Druhou oblasťou je prepojenie vyučovacieho procesu so zamestnávateľskou sférou v systéme duálneho vzdelávania.

Partnerstvo v projekte tvorí 5 partnerov

SOŠ Pruské

Koordinátor projektu. Od roku 2017 vyučuje na škole študijný experimentálny odbor agromechatronik.

AGRION

Odborný garant vzdelávania s prepojením priamo na výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky

ŠIOV Bratislava

Odborný garant pre odborné vzdelávanie na Slovensku

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Stredná škola podobného zamerania

Landw.Fachschule Burgkirchen Rakúsko

Zabezpečuje výučbu v systéme duálneho vzdelávania.

Partnerstvo v projekte má nadnárodný charakter, výsledkom projektu bude výučbový materiál postavený aj na e-learningovej platforme, ktorý bude využiteľný u jednotlivých partnerov, čím sa dosiahne zosúladenie vedomostí a odborných kompetencií v jednotlivých krajinách. Počas projektu sa vytvoria nové učebné texty (e- kniha), zameraná na odbornú problematiku pre odbor agromechatronik, ktoré budú v tlačenej, ale aj elektronickej forme dostupné ako pre učiteľov, majstrov odbornej výchovy, ale aj žiakov daného odboru. Učebnica sa bude využívať pri výučbe odborných predmetov – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve, technológia opráv poľnohospodárskej techniky, strojníctvo, strojárska technológia a agromechatronika.

Pri vypracovaní odborných textov budú využité dlhodobé praktické skúsenosti ľudí z praxe, ktorí sa zaoberajú danou problematikou. Pri písaní učebných textov budeme spolupracovať s partnermi, ktorí majú v danej oblasti skúsenosti. Táto učebná pomôcka pomôže učiteľom, majstrom odbornej výchovy zorientovať sa v danej problematike, ktorá na Slovensku je zatiaľ veľmi málo dostupná a zároveň – keďže bude preložená do ďalších jazykov poskytne kvalitný vzdelávací materiál pre ďalšie inštitúcie – nielen vzdelávacie, ale aj firmy zaoberajúce sa výrobou, predajom a servisom poľnohospodárskej techniky. Bude slúžiť v rámci celoživotného vzdelávania aj pre zamestnancov týchto firiem.