História

1994

Združenie výrobcov poľnohospodárskej techniky v SR založilo v r. 1994 26 slovenských výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky.

Agricultural Machinery Manufacturers’ Association in Slovak Republic Established by 26 Slovak enterprises dealing in development, production and sale of agricultural machinery and tractors.

1995

Organizácia 1. Dňa poľa zameraného na krmoviny, ktorý sa uskutočnil za spolupráce Poľnohospodárskeho družstva v Očovej (okres Zvolen). 

The first Fodder Plant Field Day is jointly organized together with the Agricultural Cooperative in Očová (in the Zvolen district).

1996

Prijaté za člena Slovenskej poľnohospodáskej a potravinárskej komory

Accepted for a Member of Slovak Agriculture and Food Chamber

1999

Prijaté za člena Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Affiliated as a Member of Union of engineering industry of Slovak Republic

2004

Vznik Dňa poľa zameraného na kukuricu, dopravnú a manipulačnú techniku, ktorý sa uskutočnil v Seliciach (okres Šaľa).

The first Maize, Material Handling and Transport Equipment Field Day takes place in Selice (in the Šaľa district).

2007

Vznik špecializovanej výstavy poľnohospodárskej techniky AGROSALÓN, ktorú inicioval AGRION. 

The first specialized trade fair for agricultural machinery AGROSALÓN is initiated by AGRION.

2008

Deň poľa zameraný na krmoviny sa prvý raz uskutočnil v Liptovskom Ondreji (okres Liptovský Mikuláš).

The Fodder Plant Field Day is organized in Liptovský Ondrej (in the Liptovský Mikuláš district) for the first time.

2012

Združuje 38 firiem zo Slovenskej republiky. 

AGRION patrí medzi hlavných partnerov novovzniknutého podujatia Celoslovenské dni poľa, ktoré organizuje vydavateľstvo Profi press v Dvoroch nad Žitavou. 

Unites 38 Member Companies from the Slovak Republic.

AGRION becomes one of the main partners of the newly-created event entitled the Slovak Field Days, which is organized in Dvory nad Žitavou by the Profi Press publishing house.

2013

Presťahovanie organizácie z Rovinky (okres Senec) do Nitry. Zmenený bol aj názov z „AGRION – Združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR“ na „AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR“.  Dlhoročného riaditeľa organizácie Ing. Jaroslava Kulicha vystriedal Ing. Juraj Huba.

The organization moves from Rovinka (in the Senec district) to Nitra. It also changes its name from “AGRION – the Slovak Association of Manufacturers and Sellers of Agricultural Machinery” to “AGRION – the Slovak Association of Agricultural Machinery Suppliers”.  After many years of Ing. Jaroslav Kulich managing the organization, Ing. Juraj Huba becomes the new manager.

2014

AGRION oslavuje dvadsiate výročie svojho založenia. Podstatná časť aktivít sekretariátu v roku 2014 bola zameraná na dôstojné oslavy a propagáciu našich členských firiem. Oslavy boli zavŕšené slávnostným podujatím v Nitre, ktorého sa zúčastnilo 180 pozvaných hostí. 

AGRION celebrates the 20th anniversary of its establishment. A significant part of the activities that the association’s secretariat organizes in 2014 focus on the organization of appropriate and honourable celebrations and as well as the promotion of our member companies. The celebrations are rounded off by a formal event in Nitra, which is attended by 180 invited guests.

2015

 • AGRION sa ako hlavný partner podieľal na príprave okrúhleho – 5. ročníka výstavy AGROSALÓN, ktorú v minulosti inicioval.
 • Nadviazanie spolupráce s organizáciou CLIMMAR – Združenie národných zväzov dodávateľov techniky.
 • Získanie ocenenia Zlatý Kosák na augustovej výstave AGROKOMPLEX, za dlhodobú systematickú prácu v oblasti implementácie inovatívnych technológií v poľnohospodárskej technike do praxe. Toto ocenenie súvisí s dlhoročným organizovaním praktických ukážok poľnohospodárskej techniky v regiónoch Slovenska.

 • As one of its main partners, AGRION participates in the organization of the fifth volume of the AGROSALÓN trade fair, which AGRION initiated in the past.
 • AGRION starts its cooperation with CLIMMAR – the Network of National Associations of Machinery Suppliers.
 • During the AGROKOMPLEX trade fair in August, AGRION receives the “Golden Sickle” (Zlatý kosák) award for its long-term systematic work with implementing innovative technologies from the area of agricultural machinery into practice. This award is also connected to the association’s extensive experience with the organization of practical demonstrations of agricultural machinery in various Slovak regions.

2016

 • Vstup do združenia CLIMMAR, kde sa AGRION stal 16. členským štátom.
 • AGRION sa vo výraznej miere podieľa na príprave augustovej prehliadky poľnohospodárskej techniky na výstave AGROKOMPLEX. Obsadenie takmer 11-tisíc m2 výstavnej plochy technikou znamenalo značnú zmenu v ponímaní tohto podujatia medzi návštevníkmi aj vystavovateľmi.
 • Príprava nového maturitného programu AGROMECHATRONIK, ktorý vznikol na základe požiadavky dodávateľov techniky, ktorí majú záujem o absolventov so špecifickými vedomosťami.

 • AGRION joins the CLIMMAR network and becomes its 16th member state.
 • AGRION plays a significant role in the preparation of the August display of agricultural machinery for the AGROKOMPLEX trade fair. Filling almost 11,000 m2 of exhibition space with machinery proves that there has been a significant change in how both the visitors and the exhibitors view the event.
 • AGRION prepares the new AGROMECHATRONICS secondary school programme, the creation of which is based on the requirements of machinery suppliers, who are interested in graduates with specialized knowledge.