Deň poľa zameraný na krmoviny v tomto roku v Očovej

7. mája 2024  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

V Očovej (okres Zvolen) sa 23. mája 2024 uskutoční už v poradí 28. ročník Dňa poľa zameraného na krmoviny. V pracovnom nasadení sa predvedú technologické linky pre zber krmovín – žacie stroje, obracače, riadkovače, zberacie vozy, lisy, rezačky a obaľovačky. Predvádzanie poľnohospodárskej techniky bude sprevádzané odborným komentovaním jednotlivých pracovných operácií.

Program

9:30 Seminár (uskutoční sa vo VIP stane na pozemkoch konania dňa poľa) realizovaný v spolupráci NPPC 

Aplikácia druhotného organického hnojiva na trávny porast, Ing. Jozef Čunderlík, PhD. NPPC- VÚRV- ÚTPHP

Ekosystémové služby trávnych porastov v podmienkach klimatickej zmeny, Ing. Miriam Kizeková, PhD. NPPC- VÚRV- ÚTPHP

Laboratórne rozbory pôdy a krmív pre prax, Ing. Ľubica Jančová. NPPC- VÚRV- ÚTPHP

11:00 Otvorenie Dňa poľa

11:30 Začiatok predvádzania techniky

Losovanie tomboly sa uskutoční ihneď po ukončení predvádzania techniky.

Predpokladaný záver podujatia je o 14:30.

Zoznam vystavovateľov

AD CONTROL, Detva
AGRA, Martin
AGRALL, Bajč
AGRI CS, Nitra
AGRICON CZECHIA-SLOVAKIA, Sereď
AGRIO POSTREKOVAČE, Ludanice
AGRI-PRECISION, Česká republika
AGROBON ZVOLEN, Zvolenská Slatina
AGROSERVIS, Komárno
AGROTEC SLOVENSKO, Pohranice
AGROTECHNIKA, Zvolen
AGROTEM MJ, Liptovský Mikuláš
BALTYRE, Beluša
BOHNENKAMP, Modra
EMATECH, Radošina
EURIS, Rožňava
GRANIT PARTS, Česká republika
HRIADEĽ, Nitra
JUKOS, Bežovce
LEADING FARMERS, Brezno
MOREAU AGRI, Madunice
NAZAL, Lažany
SIP SK, Turčianske Teplice
TEMAK CZ, Česká republika
TOPAGRI, Rakovo
UNIAGRO, Zvolenská Slatina

Návštevný poriadok areálu Dňa poľa

 1. Na výstavnú plochu má návštevník voľný vstup. Vstup detí do 12 rokov je možný len v sprievode dospelej osoby. Na predvádzaciu plochu návštevník vstupuje len na vlastné riziko.
 2. Návštevníkovi nie je dovolené:
 • poškodzovať na výstavnej ploche vystavenú techniku,
 • vstupovať do priestorov mimo výstavy, ktoré nie sú na to určené,
 • pohybovať sa v nebezpečnom pracovnom priestore predvádzanej techniky
 • dotýkať sa pohybujúcich častí predvádzanej techniky
 • vystupovať na predvádzanú techniku počas jej pohybu
 • svojvoľne obsluhovať vystavovanú techniku
 • vstupovať pod zdvihnuté časti vystavovanej techniky
 • svojim správaním ohrozovať ostatných návštevníkov výstavy
 • fajčiť na voľnom priestranstve v blízkosti horľavých látok,
 • prinášať na výstavnú plochu alkohol, omamné a toxické látky, zbrane a iné nebezpečné predmety a prostriedky, ktoré môžu spôsobiť požiar,
 • vstupovať na výstavnú plochu so psom,
 1. Návštevníci môžu parkovať s motorovým vozidlom na vyhradených miestach, pokiaľ organizátor neurčí inak.
 2. Každý návštevník je povinný správať sa tak, aby svojim správaním nezapríčinil vznik požiaru.
 3. Pri vzniku požiaru sú návštevníci povinní počúvať výzvy k evakuácii a riadiť sa pokynmi osôb riadiacich evakuáciu.
 4. Pri vzniku mimoriadnych udalostí sa návštevníci riadia pokynmi polície a osôb, ktoré sú zodpovedné za evakuáciu.
 5. Návštevníci výstavy sú povinní riadiť sa pokynmi organizačných pracovníkov na to určených.
 6. Pri úraze návštevníka výstavy je potrebné spísať informácie o úraze alebo záznam o úraze za účasti organizátora.
 7. Organizátor nezodpovedá za stratu vecí, ktoré si návštevník prinesie na výstavu a ani za škody vzniknuté na majetku či zdraví návštevníka spôsobené jeho vlastným konaním alebo konaním tretích osôb, ktoré sú v rozpore s týmto návštevným poriadkom.
 8. Organizátor výstavy si vyhradzuje právo zamedziť vstup na výstavnú plochu alebo vyviesť z výstavnej plochy každú osobu, ktorá nevyhovuje podmienkam tohto návštevného poriadku, osoby pod vplyvom alkoholu alebo omamných či iných toxických látok.

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.