O nás

AGRION v roku 2017 s výhľadom na rok 2018

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR bol založený v roku 1994. V súčasnosti združuje 54 najväčších a najdôležitejších dovozcov, predajcov a výrobcov poľnohospodárskej techniky.

Rok 2017 bol pre združenie AGRION významným, ale aj zložitým zároveň. K tradičným podujatiam, ktoré rozvíja roky sa pridali aj nové aktivity a ciele. Po 23-rokoch došlo k zmene prezidenta, AGRION sa stal garantom nového stredoškolského odboru agromechatronik, alebo kvôli nerovným podmienkam odmietli členovia AGRION účasť na výstave, ktorú pred desiatimi rokmi iniciovali.

Zmena prezidenta

Peter Matejovič nahradil vo funkcii prezidenta AGRION Jána Jecha, ktorý organizáciu viedol 23 rokov. Nový prezident AGRION pôsobí v oblasti predaja a servisu poľnohospodárskej techniky od roku 1992. Patrí k zakladajúcim členom združenia AGRION a roky vykonával funkciu viceprezidenta. Z pozície tejto funkcie sa zaslúžil hlavne o vstup do európskeho združenia CLIMMAR a aktívne pôsobil pri príprave nového študijného odboru agromechatronik. Do budúcnosti AGRION uvažuje o rozvíjaní ďalších podnikateľských činností, ktoré by mohli mať priaznivý dosah na finančnú situáciu združenia a znížili by nákladové zaťaženie našich členov.

Agromechatronik

Potreba odborníkov v oblasti servisu poľnohospodárskej techniky je stále aktuálnejšia. AGRION v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) pripravil stredoškolský odbor, ktorý reflektuje na túto potrebu. Začal spoluprácu so strednými odbornými školami v Pruskom, Rimavskej Sobote a Moldave nad Bodvou. Od septembra 2017 nastúpilo do nového odboru 30 študentov. Do budúcnosti bude AGRION pokračovať v komunikácií so školami ohľadne zabezpečenia školení učiteľov, zapožičania techniky na výučbu a zabezpečenia praxe študentov. Cieľom je navýšiť počet prihlásených študentov do prvého ročníka na viac ako 40. Dosiahnuť to chce ďalším popularizovaním témy poľnohospodárskej techniky, vytvorením webovej stránky k odboru agromechatronik a účasťou predstaviteľov AGRION na nábore žiakov.

Agrosalón

Špecializovaná výstava poľnohospodárskej techniky sa na Slovensku uskutočnila prvý raz v roku 2006 na základe iniciatívy AGRION. V roku 2016 nedošlo k dohode o podmienkach účasti na výstave AGROSALÓN 2017 s organizátorom veľtrhu štátnym výstaviskom Agrokomplex. Následne takmer všetci členovia združenia sa odmietli na danom podujatí zúčastniť. Do budúcnosti vedenie AGRION považuje za dôležité, aby došlo k posilneniu pozície združenia pri organizácii veľtrhu. Cieľom je, aby mali predstavitelia združenia väčší vplyv na rozhodovanie o umiestnení firiem na výstavisku, cenách, alebo sprievodnom programe.

 Dni poľa

Tradičným podujatím je Deň poľa zameraný na krmoviny, ktorý pre svojich členov organizuje AGRION vždy v máji. V roku 2017 sa uskutočnil už 23. ročník daného podujatia. Deň poľa zameraný na krmoviny v Liptovskom Ondreji mal vysokú návštevnosť, odbornú úroveň a spokojnosť našich firiem.

Deň poľa jesenných prác a kukurice, ktorý sa uskutočnil v septembri 2017 na východnom Slovensku bol poznačený výrazne nepriaznivým počasím.

V podobe spoluorganizátora pôsobí AGRION aj pri celoslovenskej prehliadke a výstave odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat, ktorá sa koná každoročne v prvej dekáde júna v Dvoroch nad Žitavou.

V roku 2018 plánuje AGRION rozšíriť počet Dní poľa, kde je hlavným organizátorom z dvoch na tri a pokračovať v spoluorganizácii celoslovenského podujatia.

Týždňový kalendár

V roku 2017 pripravil AGRION prvý raz týždňový kalendár pre rok 2018, kde sa prezentujú členovia AGRION a partneri združenia. Kalendár vyšiel v náklade 1500 kusov a bol distribuovaný medzi poľnohospodárov a inštitúcie poľnohospodárskej samosprávy a rezortné organizácie. Z dôvodu priaznivých reakcii na podobu kalendára aj jeho distribúciu plánuje AGRION pripraviť 52-stranový kalendár aj pre rok 2019.

Jarné zasadnutie CLIMMAR

Príprava jarného zasadnutia CLIMMAR v apríli 2017 spočívala najmä v zabezpečení priestoru a programu pre delegátov zo šestnástich európskych krajín. Do budúcnosti sa AGRION bude uchádzať o prípravu jesenného kongresu CLIMMAR, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v roku 1953 v Paríži. Počas bratislavského rokovania boli najzaujímavejšie najmä informácie pracovnej skupiny určenej k európskej legislatíve. Delegáti hovorili o nariadení Európskej komisie, ktoré pod označením RMI (Repair and Maintenance Information) skrýva Nariadenie, ktoré upravuje poskytovanie informácií o opravách a údržbe poľnohospodárskych strojov.

Informačné listy

O oblasti legislatívy, vývoju trhu, alebo aktivitách organizácie sú členovia AGRION priebežne oboznámení cez Informačné listy, ktorých AGRION v roku 2017 vydal 42. Každý rok je počet Informačných listov vyšší a to plánujeme aj v roku 2018.