Obnova techniky musí byť kontinuálna a efektívna

4. februára 2014  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

Aktuálnou témou ostatných týždňov je príprava Programu rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020 (PRV 2013 – 2020). Po schválení Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie je to ďalší krok k stabilite slovenského poľnohospodárstva v nasledujúcom období.

Ako vyplýva z informácií, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo už v polovici októbra 2013, prostriedky vyčlenené na II. pilier budú o 25 percent nižšie, ako v aktuálnom období. Dôvody je potrebné vidieť aj v presune 18,276 percent prostriedkov z rozvoja vidieka (II. pilier) do priamych platieb (I. pilier).

AGRION – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky tento krok víta, keďže predpokladáme, že pravidelný prísun prostriedkov k samotnému agropodnikateľovi prinesie dokonalejšie plánovanie v oblasti investícií a tým prispeje k lepšej stabilite odvetvia.

Podľa informácií z Ministerstva pôdohospodárstva bude na samotné PRV 2014 – 2020 v sedemročnom období vyčlenených 2,077 miliárd eur. Tieto prostriedky majú byť prioritne použité na plnenie schválenej strednodobej koncepcie rozvoja slovenského poľnohospodárstva, ktorej cieľom je znovuzískanie sebestačnosti v komoditách, ktoré Slovenská republika vo zvýšenej miere dováža. Podpory by mali preto smerovať najmä do špeciálnej rastlinnej výroby a do živočíšnej výroby.

Podľa návrhu PRV 2014 -2020, ktorý v súčasnosti rezortné ministerstvo spolu s ostatnými partnermi pripravuje, je zrejmé, že investície do hmotného majetku v poľnohospodárstve by mali na sedemročné obdobie dosiahnuť od 190 do 290 miliónov eur. V minulom programovacom období (2007 – 2013) bolo v rámci Opatrenia 1.1  Modernizácia fariem vyčlenených viac ako 400 miliónov eur.

Z daných informácií vyplýva, že investovať do poľnohospodárskej techniky pre rastlinnú výrobu nie je krok, ktorý pomôže konkurencieschopnosti nášho poľnohospodárstva. Myslíme si, že je dôležité využiť znížené projektové podpory na oblasti, v ktorých Slovensko stratilo dlhodobú sebestačnosť – špeciálna rastlinná výroba a živočíšna výroba.

K tomuto názoru nás núti systém podpôr na poľnohospodársku techniku tak, ako bol nastavený v rozpočtovom období 2007 – 2013. Veľká výzva a nekoncepčné nákupy techniky nepomohli nášmu poľnohospodárstvu, ale ho úverovo zaťažili. Ďalším hľadiskom je, že naše poľnohospodárske podniky sa vybavovali aj strojmi a zariadeniami, ktorých využite sa až s uplynutím viacerých rokov javí ako diskutabilné a v mnohých prípadoch doslova neefektívne.

Predstavou AGRIONu je aby poľnohospodár sám rozhodoval o nákupe strojov, ktoré potrebuje a kedy ich potrebuje. Len tento krok zabezpečí, že bude techniku obnovovať kontinuálne a najmä s čo najväčšou mierou efektívnosti. Z nášho pohľadu by bolo najvhodnejšie v nadchádzajúcom období poľnohospodársku techniku z projektových podpôr úplne vynechať, snáď s výnimkou špeciálnejtechniky pre potreby pestovania ovocia, zeleniny, viniča, poprípade chmeľu a technologického vybavenia živočíšnej výroby. K tomuto záveru sme dospeli aj na mimoriadnom valnom zhromaždení nášho združenia v decembri v Nitre.

Týmto chceme zároveň vyvrátiť zvesti, ktoré kolujú medzi poľnohospodárskou verejnosťou o tom, že výzvy sú najmä v záujme predajcov techniky, alebo, že za ich zavedenie dokonca lobujeme.  

Zabránilo by to tiež ničím nepodloženým fámam o vyšších cenách strojov v období projektových podpôr.

Rozdielny názor má Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), ktorá podporu poľnohospodárskej techniky považuje za dôležitú súčasť projektových podpôr.

Na stretnutí AGRION a SPPK sme sa ale zhodli, že vyhlasovanie výziev v rámci opatrenia 1.1 Modernizácia fariem nebolo vždy k prospechu rozvoja nášho poľnohospodárstva.

Aby sme sa tomu v rokoch 2014 – 2020 vyhli, SPPK navrhuje:

–          menšie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratných finančný príspevok

–          kontinuálne vyhlasovanie výziev počas celého rozpočtového obdobia

–          nižšia miera financovania Európskou úniou.

Ak sa poľnohospodárska technika napriek našej argumentácií dostane medzi podporované oblasti, AGRION bude plne podporovať SPPK v jej snahe ohraničiť maximálnu výšku projektu sumou 1,5 milióna eur a znížiť mieru spolufinancovania Európskou úniou zo súčasne navrhovaných 50 na 45 percent.  Myslíme si, že pre trvalý rozvoj a nastavenie zdravého podnikateľského prostredia sú priaznivejšie menšie špecializované výzvy.

AGRION taktiež považuje za dôležité, aby poľnohospodár už v začiatku programovacieho obdobia vedel, kedy bude výzva vyhlásená. Dôležitý je určitý „kalendár výziev“, ktorým predídeme plánovaniu „ad hoc“, ktorého svedkom sme boli v minulosti.

Značný priestor na zmenu vidíme aj v zmene obstarávania, keď považujeme za nevyhnutné, aby sme sa vrátili k obstarávaniu na tri konkurenčné cenové ponuky. Doba od vyhodnotenia výzvy po obstaranie majetku musí byť skrátená na jeden rok, pretože v minulosti sa nám stávalo, že sme mali poľnohospodárovi dodať techniku, ktorá sa už reálne nevyrábala. Vedecko-technický pokrok nepredpokladá obstarávanie strojov a zariadení v časovom rozsahu troch rokov. 

O nás

AGRION –Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky na Slovensku vzniklo v roku 1994. a v súčasnosti združuje 41 popredných dovozcov a výrobcov techniky. Cieľom AGRIONu je poskytovať pre svojich členov informačný servis, zjednodušovať im účasť na výstavách, komunikovať s ich potenciálnymi zákazníkmi na podujatiach, ktoré pripravuje a taktiež rozvíjať vzťahy medzi vedou, vzdelávaním a poľnohospodárskou praxou. Prezidentom združenia je od jeho vzniku profesor Ján Jech, emeritný profesor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.