AGRION držiteľom ocenenia Zlatý kosák

1. septembra 2015  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike získal na 42. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2015 v Nitre ocenenie Zlatý kosák.

V rámci kategórie veda a výskum zaujal systematickou prácou pri vzdelávaní agronómov, zootechnikov a najmä mechanizátorov počas praktických ukážok poľnohospodárskych strojov.

Ocenenie prebral z rúk Ľubomíra Jahnátka, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Jech, dlhoročný prezident AGRION, ktorý stál už za prvou praktickou ukážkou poľnohospodárskej techniky, ktorá sa konala v roku 1995 v Očovej.

Vyberáme z priloženého projektu:

Projekt predstavuje dlhodobú systematickú prácu (1995 – 2015) v oblasti implementácie inovatívnych technológií v poľnohospodárskej technike do praxe. Projekt v sebe zahŕňa tieto činnosti:

  • Spoluprácu s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom (VÚTPHP a TSÚP), Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou (Technická fakulta), Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a agrárnou praxou (PD Očová, PD Kútniky, RD Cífer, Farma Majcichov, PDP Čečejovce, PD Bolešov, PD Pokrok Ostrov, Agro Divízia Selice a iné) v oblasti hodnotenia obnovy a prezentácií najnovších trendov vo vývoji poľnohospodárskej techniky.
  • Spolupráca menovaných inštitúcií prináša každoročný teoretický exkurz do najnovších trendov v podobe semináru a praktickú ukážku poľnohospodárskych strojov desiatok svetových značiek v podobe Dňa poľa. Tieto podujatia organizujeme niekoľko ráz do roka so zameraním na rôzne plodiny a ich technológie pestovania. Oproti komerčným podujatiam, ktoré organizujú firmy samostatne, tu prebieha výrazná výmena informácií, poznatkov a skúseností medzi výrobcom (predajcom) techniky, vzdelávaním, výskumom a praxou. Poľnohospodár vidí najnovšie trendy v technike priamo na poli a za výkladu odborníkov z Technickej fakulty a zástupcov jednotlivých výrobcov sa zorientuje v súčasných tendenciách v konštrukcii a v softvérovom vybaví strojov. V prípade záujmu si poľnohospodár môže stroj vyskúšať a tým zhodnotiť, či je spĺňa jeho požiadavky. Práve tento prístup priniesol jednotlivým podujatiam AGRION vysokú návštevnosť, prekračujúcu aj tisíc odborníkov. Praktické ukážky poľnohospodárskej techniky sme začali organizovať ako jedny z prvých. Dnes, už dvadsaťjeden ročná neprerušená tradícia napríklad v podobe Dňa poľa zameraného na krmoviny, dokázala vzdelávať a formovať celú jednu generáciu agronómov, zootechnikov, ale najmä mechanizátorov v našich poľnohospodárskych podnikoch.
  • V priebehu rokov 1994 – 2015 sme venovali primeranú pozornosť metódam a formám zavádzania inovatívnych technológií umožňujúcich znižovať straty aplikovaných vstupov (priemyselných hnojív, osív, pesticídov, pohonných hmôt a energií), znižovať nároky na spotrebu ľudskej práce a lepšie využívať technický potenciál používaných strojov. Aby sme dosiahli uvedené, postupne presadzujeme využívanie satelitnej navigácie v poľnohospodárskych strojoch, uplatňovanie nových strojov a ich konštrukcie, prístrojového vybavenia, ale aj informačných technológií a prácu so softvérom. Ten sa stal súčasťou vybavenia mnohých nových strojov a tým úzko súvisí aj odborné personálne zabezpečenie celého výrobného procesu v poľnohospodárstve. Práve z pohľadu prenosu nových trendov sú Dni poľa organizované združením AGRION nenahraditeľným zdrojom najnovších informácií spolu s ich prenosom do praxe.

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.