Deň poľa zameraný na krmoviny tento rok v Liptovskom Ondreji

5. mája 2023  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

Dňa 25. mája 2023 (štvrtok) sa uskutoční Deň poľa zameraný na krmoviny v Liptovskom Ondreji, ako prvé komplexné podujatie poľnohospodárskej techniky v tomto roku. V pracovnom nasadení sa predvedú technologické linky pre zber krmovín – žacie stroje, obracače, riadkovače, zberacie vozy, lisy, rezačky a obaľovačky.

Program

9:00 Seminár (v administratívnej budove spoločnosti Agria v Liptovskom Ondreji)

Minimalizačné technológie pri obhospodarovaní trávnych porastov

Ing. Vladimíra Vargová, PhD., NPPC- VÚRV, Ústav trávnych porastov a horského hospodárstva

Trávne porasty v pasienkových chovoch hospodárskych zvierat

Ing. Zuzana Dugátová, NPPC- VÚRV, Ústav trávnych porastov a horského hospodárstva

Situácia v investičných výzvach 4.1 (výzva 52/PRV/2022 a 65/PRV/2022)

Mgr. Jozef Kiss, MA, Pôdohospodárska platobná agentúra

 

11:00 Otvorenie Dňa poľa (letisko Liptovský Ondrej)

11:30 Začiatok predvádzania techniky

14:00 Ťah cien pre návštevníkov

14:30 Ukončenie podujatia

Zoznam vystavovateľov

AGRA, Martin
AGRALL, Bajč
AGRI – PRECISION, Česká republika
AGRI CS, Nitra
AGRICON CZECHIA-SLOVAKIA, Sereď
AGROMECHANIKA, Nové Zámky
AGROSERVIS, Komárno
AGROTEC SLOVENSKO, Pohranice
AGROTEM MJ, Liptovský Mikuláš
ASCENSO TYRES CE, Nemecko
AT AGROTYP, Ružomberok
BODIT TACHOV, Česká republika
BOHNENKAMP, Modra
EMATECH, Radošina
EURIS, Rožňava
HRIADEĽ, Nitra
JUKOS, Bežovce
LEADING FARMERS SK, Brezno
MOREAU AGRI, Madunice
SIP SK, Turčianske Teplice
TEMAK SK, Pezinok
TOPAGRI SLOVAKIA, Rakovo
ZORA MIMEX SERVIS, Brzotín

Návštevný poriadok areálu Dňa poľa

 1. Na výstavnú plochu má návštevník voľný vstup. Vstup detí do 12 rokov je možný len v sprievode dospelej osoby. Na predvádzaciu plochu návštevník vstupuje len na vlastné riziko.
 2. Návštevníkovi nie je dovolené:
 • poškodzovať na výstavnej ploche vystavenú techniku,
 • vstupovať do priestorov mimo výstavy, ktoré nie sú na to určené,
 • pohybovať sa v nebezpečnom pracovnom priestore predvádzanej techniky
 • dotýkať sa pohybujúcich častí predvádzanej techniky
 • vystupovať na predvádzanú techniku počas jej pohybu
 • svojvoľne obsluhovať vystavovanú techniku
 • vstupovať pod zdvihnuté časti vystavovanej techniky
 • svojim správaním ohrozovať ostatných návštevníkov výstavy
 • fajčiť na voľnom priestranstve v blízkosti horľavých látok,
 • prinášať na výstavnú plochu alkohol, omamné a toxické látky, zbrane a iné nebezpečné predmety a prostriedky, ktoré môžu spôsobiť požiar,
 • vstupovať na výstavnú plochu so psom,
 1. Návštevníci môžu parkovať s motorovým vozidlom na vyhradených miestach, pokiaľ organizátor neurčí inak.
 2. Každý návštevník je povinný správať sa tak, aby svojim správaním nezapríčinil vznik požiaru.
 3. Pri vzniku požiaru sú návštevníci povinní počúvať výzvy k evakuácii a riadiť sa pokynmi osôb riadiacich evakuáciu.
 4. Pri vzniku mimoriadnych udalostí sa návštevníci riadia pokynmi polície a osôb, ktoré sú zodpovedné za evakuáciu.
 5. Návštevníci výstavy sú povinní riadiť sa pokynmi organizačných pracovníkov na to určených.
 6. Pri úraze návštevníka výstavy je potrebné spísať informácie o úraze alebo záznam o úraze za účasti organizátora.
 7. Organizátor nezodpovedá za stratu vecí, ktoré si návštevník prinesie na výstavu a ani za škody vzniknuté na majetku či zdraví návštevníka spôsobené jeho vlastným konaním alebo konaním tretích osôb, ktoré sú v rozpore s týmto návštevným poriadkom.
 8. Organizátor výstavy si vyhradzuje právo zamedziť vstup na výstavnú plochu alebo vyviesť z výstavnej plochy každú osobu, ktorá nevyhovuje podmienkam tohto návštevného poriadku, osoby pod vplyvom alkoholu alebo omamných či iných toxických látok.

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.