Návštevný poriadok Dňa poľa kukurice, 21.9.2022, Selice

19. septembra 2022  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

Pestrá prehliadka poľnohospodárskej techniky čaká návštevníkov Dňa poľa kukurice, ktorý sa uskutoční už v stredu 21. septembra 2022 v Seliciach (okres Šaľa). AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR pozýva všetkých záujemcov, ktorí uvažujú nad modernizáciou výroby, aby si porovnali jednotlivé stroje a technológie svetových výrobcov v pracovnom nasadení.

„Na podujatí máme prihlásené spoločnosti, ktoré dosahujú najvyššie trhové podiely medzi slovenskými zákazníkmi v kategórii traktorov, teleskopických manipulátorov a pôdoobrábacích strojov. Poľnohospodárom sa tak predstavia kľúčoví dovozcovia a predajcovia poľnohospodárskej techniky,“ hovorí Pavol Findura, odborný garant a moderátor podujatia.

Okrem techniky si návštevníci budú môcť porovnať kondíciu 188 hybridov kukurice, ktoré vo výstavnom areáli prezentuje 21 osivárskych spoločností.

Podujatie začína v stredu 21. septembra 2022 o 10:00 diskusiou k aktuálnej situácii v pestovaní kukurice z pohľadu cien a úrod. Samotné predvádzanie techniky začína po príhovoroch pozvaných hostí, ktoré sú na programe o 11:00.

Deň poľa kukurice organizuje AGRION na pozemkoch, ktoré obhospodaruje spoločnosť Agro Divízia Selice v spolupráci s vydavateľom týždenníka Roľnícke noviny a Technickou fakultou SPU v Nitre. Hlavnými partnermi podujatia sú Agropodnik Trnava a UniCredit Leasing.

Návštevný poriadok areálu Dňa poľa

 1. Na výstavnú plochu má návštevník voľný vstup. Vstup detí do 12 rokov je možný len v sprievode dospelej osoby.
 2. Návštevníkovi nie je dovolené:
 • poškodzovať na výstavnej ploche vystavenú techniku,
 • vstupovať do priestorov mimo výstavy, ktoré nie sú na to určené,
 • pohybovať sa v nebezpečnom pracovnom priestore predvádzanej techniky
 • dotýkať sa pohybujúcich častí predvádzanej techniky
 • vystupovať na predvádzanú techniku počas jej pohybu
 • svojvoľne obsluhovať vystavovanú techniku
 • vstupovať pod zdvihnuté časti vystavovanej techniky
 • svojim správaním ohrozovať ostatných návštevníkov výstavy
 • fajčiť na voľnom priestranstve v blízkosti horľavých látok,
 • prinášať na výstavnú plochu alkohol, omamné a toxické látky, zbrane a iné nebezpečné predmety a prostriedky, ktoré môžu spôsobiť požiar,
 • vstupovať na výstavnú plochu so psom,
 1. Návštevníci môžu parkovať s motorovým vozidlom na vyhradených miestach, pokiaľ organizátor neurčí inak.
 2. Každý návštevník je povinný správať sa tak, aby svojim správaním nezapríčinil vznik požiaru.
 3. Pri vzniku požiaru sú návštevníci povinní počúvať výzvy k evakuácii a riadiť sa pokynmi osôb riadiacich evakuáciu.
 4. Pri vzniku mimoriadnych udalostí sa návštevníci riadia pokynmi polície a osôb, ktoré sú zodpovedné za evakuáciu.
 5. Návštevníci výstavy sú povinní riadiť sa pokynmi organizačných pracovníkov na to určených.
 6. Pri úraze návštevníka výstavy je potrebné spísať informácie o úraze alebo záznam o úraze za účasti organizátora.
 7. Organizátor nezodpovedá za stratu vecí, ktoré si návštevník prinesie na výstavu a ani za škody vzniknuté na majetku či zdraví návštevníka spôsobené jeho vlastným konaním alebo konaním tretích osôb, ktoré sú v rozpore s týmto návštevným poriadkom.
 8. Organizátor výstavy si vyhradzuje právo zamedziť vstup na výstavnú plochu alebo vyviesť z výstavnej plochy každú osobu, ktorá nevyhovuje podmienkam tohto návštevného poriadku, osoby pod vplyvom alkoholu alebo omamných či iných toxických látok.

Autor: AGRION

Fotka: AGRION

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.