Odložia nákup strojov o ďalší rok?

19. januára 2015  //  Agrion v médiách  //  Žiadne komentáre

Nové programovacie obdobie na roky 2014-2020 je za dverami. Poľnohospodári, aj vidiek netrpezlivo čakajú na nové opatrenia, pravidlá čerpania podpôr a sľúbený rozvoj odvetvia.

Jedným z najočakávanejších opatrení sú Investície do hmotného majetku a podopatrenie Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov, v ktorom sa skrýva podpora nákupu poľnohospodárskych strojov a zariadení. Keďže ide väčšinou o finančne náročné investície a podpora z európskych finančných a národných zdrojov predstavuje polovicu obstarávacích nákladov, je to pre poľnohospodárov výrazná položka v rozpočte podniku. Preto mnohí s obnovou svojho strojového parku čakajú práve na výzvu na predkladanie projektov na toto opatrenie.

Vedieť si naplánovať významné investície, prípadne si pripraviť financovanie z úverových zdrojov, pripraviť a zrealizovať komplikované a zdĺhavé verejné obstarávanie je pre podnikateľa v poľnohospodárstve veľmi podstatné. Preto po skúsenostiach z minulého programovacieho obdobia poľnohospodári už v čase príprav volali po zverejnení harmonogramu výziev na celé programovacie obdobie.

V súvislosti s touto požiadavkou pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dokument Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020. V tomto harmonograme sa však počíta s vyhlásením prvej výzvy na Opatrenie č. 4, podopatrenie 4.1. Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov až v prvom polroku 2016.

Obnova techniky v slovenskom poľnohospodárstve je z dlhodobého hľadiska nedostatočná a v súvislosti s čakaním na podporu pri jej nákupe poklesol predaj nových traktorov nad 50 konských síl za prvých deväť mesiacov roka 2014 oproti rovnakému obdobiu minulého roka, o 23 percent, čo predstavuje len 445 kusov. Podobná situácia je aj v obnove ďalších strojov a zariadení nevyhnutných k zvyšovaniu efektívnosti poľnohospodárskej výroby.

Za AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, k harmonogramu výziev uviedol riaditeľ sekretariátu Združenia, Juraj Huba: „Vzhľadom na doterajšiu situáciu s obnovou poľnohospodárskej techniky na Slovensku navrhujeme, aby bola prvá výzva pre toto opatrenie  presunutá z prvej polovice roka 2016 na rok 2015. Dôjde k tým stabilizácii odvetvia, ktoré je v aktuálnom roku významne postihnuté aj prepadom cien rastlinných komodít, čo sa samozrejme prejavuje na obmedzení dlhodobých investícií.
Ak tento stav nebudeme riešiť, dôsledkom bude ďalší útlm predaja techniky. Skúsenosti z minulých období nám hovoria, že agropodnikatelia obmedzia investovanie do dlhodobých investičných zámerov a počkajú na vyhlásenie výziev.“

V dokumente však chýba aj určenie, s akým rozsahom prostriedkov jednotlivé opatrenia a podopatrenia budú v jednotlivých výzvach disponovať. „Považujeme za dôležité, aby sa daný dokument doplnil o indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre jednotlivé vyhlásené výzvy,“ hovorí J. Huba.

Vyhlásenie výzvy v roku 2015 by sprehľadnilo aj situáciu na trhu. Získaním podpôr z Európskej únie sú si mnohí agropodnikatelia takmer istí a v pamäti majú rok 2008. V tomto období bola vyhlásená výzva obrovských rozmerov a dokonca aj objem prostriedkov v opatrení 1.1 Modernizácia fariem bol viac ako dvojnásobný, oproti súčasnému opatreniu 4.1. Je dôležité poľnohospodárov čo najskôr informovať, či ich projekt spĺňa kritéria na spolufinancovanie z fondov EÚ. V prípade, že to tak nie je, môžu zvoliť financovanie investičného projektu z iného zdroja.

Členovia AGRION –  Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR sa obávajú aj ďalších následkov odloženia vyhlásenia výzvy na toto opatrenie. Juraj Huba hovorí: „Súčasný a dlhodobý stav ohrozuje aj najvýznamnejších dodávateľov pôdohospodárskej techniky, čo v konečnom dôsledku môže viesť k strate pracovných príležitostí. Existuje tiež reálne riziko súvisiace so zabezpečovaním prevádzkovej spoľahlivosti už dodaných strojov na poľnohospodárskych podnikoch, ktoré zabezpečujú naši členovia kvalifikovaným personálom. Bez predaja nových strojov je ťažké udržať a ďalej vzdelávať týchto pracovníkov. Požiadali sme preto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zváženie našich argumentov, presun prvej výzvy na rok 2015 a stanovenie objemu finančných prostriedkov plánovaných pre jednotlivé výzvy.“

Autor: Malvína Gondová (Roľnícke noviny, 3. decembra 2014)

Foto: Roľnícke noviny – archív

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.