Pozvánka na VZ – 21. apríla 2015

14. apríla 2015  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

POZVÁNKA

na riadne valné zhromaždenie AGRION – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, ktoré sa bude konať v utorok 21. apríla 2015 o 10.00 v budove Agroinštitútu, Akademická 4, 949 01 Nitra v miestnosti A2.

PROGRAM

 1. Prezentácia (9:30 – 10:00)
 2. Otvorenie (10:00)
 3. Voľba pracovných komisií: a) mandátovej, b) návrhovej, c) volebnej, d) overovateľov zápisnice
 4. Správa o činnosti združenia za rok 2014 a doplnenie „Rozvojového programu činnosti Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky AGRION v rokoch 2013 a 2014“ v roku 2015
 5. Správa mandátovej komisie
 6. Správa o hospodárení združenia za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
 7. Stanovisko revíznej komisie k účtovnej závierke za rok 2014
 8. Vyhodnotenie plnenia uznesení z ostatného valného zhromaždenie
 9. Návrh na zmenu stanov v zmysle prílohy číslo 1, ktorá Vám bude dodatočne zaslaná emailom.
 10. Návrh na prijatie nových členov a na zrušenie členstva
 11. Diskusia
 12. Návrh na úpravu členského príspevku do združenia
 13. Voľba členov predstavenstva a revíznej komisie
 14. Predstavenie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 z hľadiska projektových podpôr „Investície do poľnohospodárskych podnikov“ a bodovacích kritérií pre vyhodnotenie projektov, ktoré prednesie zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
 15. Vyhodnotenie veľtrhu AGROSALÓN, ktoré prednesie zástupca štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra
 16. Stručná prezentácia partnerov združenia na veľtrhu AGROSALÓN z finančného a poisťovacieho sektora
 17. Návrh uznesení – správa návrhovej komisie
 18. Záver

Očakávame osobnú účasť členov AGRION. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť ako predstaviteľ spoločnosti, máte v zmysle stanov právo delegovať svojho zástupcu.

Poznámka:

a) V prípade, že sa neuskutoční valné zhromaždenie o 10.00 pre nedostatok prítomných členov združenia (50 percent), v zmysle stanov zvolávam druhé zasadnutie valného zhromaždenia o 11.00 v ten istý deň na tom istom mieste. V tom prípade už nie je nutná nadpolovičná účasť členov a všetky prijaté uznesenia v takomto prípade sú platné.

b) Prezentácia účastníkov je od 9:30

c) Parkovanie je zabezpečené pred budovou Agroinštitútu, respektíve na parkovisku výstaviska.

Účasť na Valnom zhromaždení je potrebné nahlásiť na sekretariát AGRION, Výstavná 4, 949 01 Nitra, alebo emailom agrion@agrion.sk.

VZ sa môžu zúčastniť len členovia AGRION, pozvaní hostia a zástupcovia tlače. 

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.